No4611模特奶瓶私房浴室白色轻透薄纱吊带长裙半撩秀美腿诱惑写真55P奶瓶秀人网

No4611模特奶瓶私房浴室白色轻透薄纱吊带长裙半撩秀美腿诱惑写真55P奶瓶秀人网

若平素正取有脉,后因病诊之无脉者,亦当覆手取之。及或大发热者,难治。

虽有多般,不必悉具,但见一二,便作血证主张。下后复汗,心下痞而恶寒,表不解,不可攻痞,先与桂枝汤;表解,乃攻痞,三黄汤。

夫翕翕然而热者,表热也。始得少卧不饥,谵语妄笑;甚则登高而歌,弃衣而走,逾垣上屋,骂詈不避亲疏,皆独阳亢盛,不大下之,何能止也?

腹如雷鸣,加煨生姜。槌法,加灯心一握,煎沸,热服。

初按来疾去迟,名曰内虚外实;去疾来迟,名曰内实外虚。 其三阳合病,脉实,身重难转,口中不仁,面垢遗尿,白虎汤。

三阳发热而呕逆,小柴胡汤,呕而渴者,猪苓汤、五苓散。面光不惨,伤风也。

Leave a Reply